Prosjektomtaler

100 km PE ledninger.

NUVA har lagt 100 km PE-ledninger

Da NUVA startet opp sent i 2011, var et av våre mål å bli en betydelig aktør innen undervannledninger i PE.  Da vi denne uken rundet 100 km PE-ledninger, hvorav en stor andel er lagt som undervannsledninger – kjenner vi at vi er på god vei mot målet.

Vi har i dag kapasitet til å kjøre 4-5 samtidige ledningsprosjekt, og mye tyder på at de neste 100 km ikke vil ta tre år som de forrige – bare siste år ble det produsert 45 km PE-ledninger, tildels i store dimensjoner.   Milepælen ble rundet av vårt team i Finnmark, der de pusher på for å fullføre et prosjekt med 3 km lang ny vannforsyning til Hammerfest by.  Ledningen består av sjøledninger i 3 fjellvann og preisolert Ø630 overføringsledning i grunne grøfter gjennom et utfordrende fjellterreng.   På bildet ser vi vår danske medarbeider Martin Knudsen feire de 100 km!

Det er lagt sjøledninger i dimensjoner fra Ø90 til Ø1200, og NUVAs medarbeidere har vokst med firmaet og bygd opp en erfaring med denne type arbeider som vi håper vi og våre oppdragsgivere vil ha glede av i framtiden!

Kulvertdykking i Ørebro

Dykker går ned i kulverten.

NUVA har fra Midgardsormen-prosjektet i Oslo erfaring med sammensatte montasjearbeider i delvis vannfylte kulverter.  Vi ble nå engasjert av hovedentreprenør Skanska i et lignende prosjekt på Grev Rosengatan i Ørebro i Sverige.  Det er et omfattende VA-prosjekt i Ørebro Sentrum som inneholder det meste.  NUVA har utført samtlige «confined space» og dykkearbeider i kulvertsystemet.

De nye avløpsledningen skulle tilknyttes de gamle systemene i gaten uten for Universitetssjukehuset i Ørebro.  Tilknytningen måtte skje tørt, og NUVA ble derfor engasjert for å demme opp kulvertsystemet opp- og nedstrøms for tilknytningspunktene.  Tilsammen 4 avstenginger skulle monteres i kulverter med dimensjon Ø1200  og Ø1800.

Avsperringene har blitt konstruert av spesialbygde stålrammer og en ekstra kraftig trespunt.  Stålrammene har blitt forankret i de gamle betongkulvertene med ekspansjonbolter, og så har trespunten blitt montert i rammen og har utgjort selve avstengingen.  Det ble lagt vekt på å konstruere en avsperring som kunne demonteres raskt om kraftig nedbør skulle ramme området.    Atkomsten til kulverten var trange mannlokk og både materiell og  mannskap måtte sluses ned gjennom disse.   Det ble derfor nødvendig å  prefabrikere installasjonene i små element som ble montert av dykkerne nede i kulverten.

NUVA har levert samtlige innebygde detaljer og har stått for alle sveise-, smed, tre, betong- og dykkeareider til avsperringene.  Tilknytningene er nå vellykket utført og og NUVAs engasjement i prosjektet er avsluttet, vi ønsker Skanska lykke til med de videre arbeider i Ørebro.

Inspeksjon av stålspunt

Kaier med stålspunt mot grunn er et vanlig innslag i havner i hele Skandinavia.  Spunt som står eksponert for brakkvann eller saltvann korroderes og svekkes ved tæring med tiden.  Andre faktorer som galvanisk strøm påvirker levetiden, og det er derfor en god ide for havneansvarlige å inspisere spunten med jevne mellomrom.  Det vil sikre kunnskap om tilstanden, og gjennom dokumentasjonen som framskaffes har en grunnlag for å vurdere forebyggende og utbedrende tiltak som kan stoppe eller forsinke et skadeforløp før skadene er uopprettelige.

Ved inspeksjonen opprettes målepunkt med prosjekterte avstand i høyde og bredde.  På hvert målepunkt blir spunten rengjort og planslipt før den tykkelsesmålet med en ultralydmåler for undervannsbruk.. Målepunktene koordinatbestemmes og dokumenteres i inspeksjonsrapoorten.  Hele inspeksjonen filmes og mellom målepunkten er det en visuell inspeksjon.   NUVA har sertifisert testutstyr og dykkere som er sertifisert for undervannsinspeksjon.

Bildet viser plansliping av et målepunkt på en spuntvegg i Valdemarsvik, der NUVA nylig gjennomført en større inspeksjonsrunde.

Drenering av fjellanlegg Vänern

Legging av betongmadrasser.

NUVA avslutter i disse dager et prosjekt med drenering av et 120.000 m3 fjellanlegg ved Vänern. De avsluttende arbeidene som foregår i de korte og kalde vinterdagene på Vänern er legging av betongmadrasser som beskyttelse over ledningen som fører drensvannet ut til utslipp i diffusor i Vänern. I prosjektet er det både tekniske installasjoner, landledninger og sjøledning. Oppdragsgiver er SGU, Sveriges Geologiske Undersökning.

Det utrangerte drivstoffanlegget ligger i sin helthet lavere enn Vänerns overflate, og er derfor utsatt for vanninntrenging fra grunnvannet utenfor.  For å hindre et så høyt nivå på vannet i fjellanlegget at oljerester kan følge vannutveksling med grunnvannet utenfor, har SGU ønsket å drenere fjellanlegget med nivåregulert pumping til sjøen.  I prosjektet har NUVA installert pumpeinstallasjonen 40 m under fjelloverflaten ned i det dype fjellanlegget, og drensvannet pumpes så ved hjelp et automatisert opplegg med datastyrt nivå og mengdekontroll.   Vi har lagt ledninger ca 1,4 km gjennom terrenget og videre 400 m ut i Vänern i sjøledning.

I det aktuelle området er det åpent sørvestover i innlandshavet Vänern, og det var derfor nødvendig å beskytte ledningen i sjøen med betongmadrasser.  Vanskelig atkomst gjennom skogsterreng gjorde at ferdigbetong ikke var aktuelt, og madrassene produseres og fylles derfor med betong produsert på plass.   Betongen blandes på flåte, med båttransport av tørr pumpebetong ut til flåten.  Opplegget er rimelig og enkelt å etablere, og et godt alternativ for legging av betongmadrasser på mindre prosjekt og på lokaliteter der det er vanskelig tilgang for tyngre kjøretøy og utstyr.

Dykkere kontrollerer fylling og plassering av madrassene etterhvert som arbeidene går fram.  Totalt skal over 300 m av sjøledningen dekkes med betongmadrasser.  Også utslippet beskyttes mot naturkreftene ved at ledningen føres til en tung betongdiffusor montert på fundament i Vänern.   Prosjektet har vært sammensatt og krevende, og har bidratt til at NUVAs ansatte har nye kunnskaper og ferdigheter for framtidige oppdrag.  Se også reportasje i Entreprenadaktuellt.

MIRA overføringsledninger

NUVA er i gang med rørsveising på MIRA-prosjekt

NUVA har fått oppdragene med sveising av rørledningene på flere av delstrekkene på MIRAs 550 millionersprosjekt med 33 km nye overføringsledninger og renseanlegg.   Foreløpig har NUVA fått bestilling på sveising av 13,5 km av ledningene, hovedsakelig i dimensjon Ø450.  2 sveisere med 2 sveisecontainere og 2-4 sveisemaskiner  vil arbeide på prosjektet utover vinteren.

En av NUVA´s oppdragsgivere på prosjektene er John Galten AS, som har vunnet kontrakten på 2 av ledningsstrekkene, delstrekk A delstrekk B1.   John Galten As har også vært på hugget og sikret seg kontrakten på grunnarbeidene for det store renseanlegget på Sørum.

Vi har også oppdrag for Kjeldaas AS som har vunnet kontraktene på de styrte boringene under Glomma.  Her inngår også den rekordlange boringen av 1700 m Ø450 til PS Hammeren.  For denne boringen har NUVA også stilt med flåte og mannskap i forbindelse med grunnboringer i Glomma. Les mer om MIRA overføringsledninger

Nytt sjøledningsanlegg i Jarenvannet

Gran Kommune har gjennomført et stort VA-anlegg mellom Brandbu og Gran/Jaren.  Formålet har vært å etablere pumpeledning for pumping av spillvann fra Jaren til Brandbu renseanlegg og samtidig anlegge ny vannforsyning til Brandbu som samtidig sikrer reserve/krisevannforsyning for Jaren/Gran.   Åsmund Pettersen & Sønn fra Jevnaker har vært Hovedentreprenør for prosjektet, mens NUVA har stått for undervannsarbeidene i Jarenvannet der det har blitt lagt vel 8 km ledninger i dimensjonene Ø225 og Ø315.

[slideshow]

Undervannsarbeidene ble utført sommer/høst 2014.   Arbeidene ble innledet med sonar- og trasé-undersøkelser for å finne en optimal trase. Ledningene ble senket i tur og orden. Etter senking ble ledningene inspisert med dykkere og ROV, og nødvendige justeringer utført. I alle landtak ble det spylt opp grøfter til ledningene, tilsammen ble mer enn 200 m grøfter spylt for de grove ledningene. Arbeidene er avsluttet.

Sjøledninger i Harstad

NUVA har i sommer/høst lagt 4400 m sjøledninger som ledd i styrking av vannforsyningen i området Ervika – Stornes i Harstad.  Hovedentreprenør på prosjektet som også har en hel del landarbeider er Harstad Maskin.  Ledningene har hovedsaklig vært i dimensjon Ø160 og ledningene har blitt lagt på dybder ned til 65 meter.   På prosjektet er det også en hel del grunne områder, der ledningene spyles ned i bunnmassene i fjøresonen og ut til -2 m.  Nuva utfører også desinfeksjon og trykkprøving av alle ledninger pa prosjektet.

Ledningene på prosjektet er forlengelse av en tidligere etappe i utbyggingen med etablering av en ny ventilstasjon.   Fra ventilstasjonen har Nuva lagt traseer i 4 retninger, mens en 5. trase og et par stikkledninger forgrener seg fra disse hovedledningene.   Arbeidene har kunne utføres med lett utstyr siden det aktuelle området ligger beskyttet for de framherskende vindretninger.   Senking av ledningene har forløpt greit, og ledningene er inspisert med ROV etter senking.

Gjenstående på prosjektet er noe dykkearbeider og andre avsluttende arbeider.   Nuvas ansatte er allerede i gang med et nytt prosjekt i Harstad, der ledningsdimensjonen er betydelig større, Ø630.  Vi kommer tilbake med litt info om dette prosjektet senere.

[slideshow]

Rammeavtale sjøledninger i Mjøsa

NUVA har skrevet kontrakt med HIAS IKS og Ringsaker Kommune om rammeavtale for inspeksjon og beredskap for deres nettverk av sjøledninger i Mjøsa. Kontrakten løper over 4 år og har blitt tildelt etter en anbudsrunde.

Ledningene inspiseres med ROV

Det ble lagt stor vekt på gjennomføringsevne og kvalitetssikring i anbudsvurderingen.  Med en erfaren organisasjon og moderne utrustningspark i kombinasjon med en fordelaktig pris ble NUVA bedømt som den av anbyderne som best oppfylte kravene i anbudsrunden, og ble derfor tildelt kontrakten.    Flere av ledningene i Mjøsa ligger på store dyp, helt ned til under 200 m.   Nuva vil derfor benytte både dykkere og ROV til inspeksjonene.  Inspeksjonene vil påbegynnes våren 2015, og bare i løpet av det første året skal over 60 km sjøledninger inspiseres.

I avtalen inngår også en beredskap, der NUVA skal stille på kort varsel om det oppstår kritiske skader på sjøledningsnettet.   Til enhver tid skal dykketeam med utstyr kunne møte fram på høyst 12 timers varsel.  NUVA har forberedt denne beredskapen.

Stor interesse for undervannsarbeid på VA-messe

VA-messa 2014 på Elmia i Jönköping  er nå avsluttet.   NUVA stilte på dette som er Sveriges største treffpunkt for VA-bransjen og arrangeres annethvert år.  NUVA monter ble omfattet med stor interesse av hele bransjen og vi har hatt mange givende møter.

NUVA fokuserte denne gangen spesielt på to aspekter av virksomheten:

  • Dykkearbeider
  • Miljøgardiner / siltgardiner

Dykking foretas i alle faser i sjøledningsprosjekter, fra forundersøkelse og prosjektering til sluttdokumentasjon.  Vi ville vise hvordan fåre tjenester skaper merverdi for våre kunder gjennom forlenget levetid på eksisterende installasjoner og gjennom optimering og effiktivisering på nye installasjoner.  For å demonstrere dette rigget vi en tank med kontinuerlig dykking.  Dykkeren var rigget for inspeksjonsdykking, og de besøkende kunne kommunisere med dykkeren og følge det som utførtes på skjerm som viste dykkerens video-opptak. En ekstra spiss på det hele var at gjestene kunne bestille kald drikke fra dykketanken, og det gikk hundrevis av bokser mineralvann fra tanken!

Miljøgardiner / siltgardiner er stadig mer aktuelt der arbeid ved, på eller i vann og vassdrag utføres. Vi har gjennom en rekke krevende prosjekter skaffet oss erfaring med siltgardiner av ulike typer og har gjort flere spesial installasjoner. Vi ser dette som en naturlig forlengelse av vår virksomhet da disse gardinene ofte brukes der våre øvrige tjenester innen dykke- og undervannsarbeider er aktuelle. For å demonstrere effekten og konseptet med våre miljøgardinen, rigget vi en simulert arbeidsplass i et akvarium og installerte en skalamodell av en siltgardin.

Skalamodell av Siltgardin

Rammeavtale med region Gotland

NUVA AB har skrevet kontrakt med region Gotland på rammeavtale for dykkearbeider.

Gotland er Sveriges største øy, ligger i Østersjøen mellom Sverige og Baltikum, region Gotland omfatter også tilgrensende øyer.  Rammeavtalen løper over to år med mulighet for forlenging i ytterligere ett år.  NUVA ble valgt etter å ha dokumentert bred yrkeskunnskap kombinert med konkurransedyktige priser. Det ble også lagt stor vekt på dokumentasjon av entreprenørens kvalitets- og miljøarbeid.  Arbeidene som omfattes av rammeavtalen er både reparasjonsarbeider på eksisterende undervannsanlegg og nyinstallasjoner.