Prosjektomtaler

Sedimentsuging i råvannstank

Anleggsdykkeren entrer den 18 m dype vanntanken.NYNAS er et oljeraffineri med gamle aner.  Raffineriet i Nynäshamn ved Østersjøen ble bygd i 1928 av skipsrederen Axel Johnson.   I starten var raffinerte de råolje til drivstoff og drev en egen bensinstasjonkjede i Sverige.  De senere år har raffineriet fokusert på et antall ojebaserte  spesialprodukter og bitumen og helt forlatt markedet for drivstoff.  NUVAs jobb hos NYNAS i Nynäshamn har vært å utføre sedimentsuging av raffineriets råvannstank.

Råvannstanken står i døgnkontinuerlig beredskap under produksjon og tømmingen var derfor nødvendig å utføre med dykkere under pågående drift.  Tanken er 18 meter djup med en diameter på 19 meter.  Sedimentene i tanken besto av mangan, jernoksyder og kalk som har blitt felt ut fra råvannet og bunnfelt.   Sedimentene i seg selv er helt uskadelige, men en var nødt til å fjerne disse for å kunne gjennomføre en tykkelsesmåling av godset i tanken.  Sedimentet har en egenvekt på 7,5 kg/l og derfor tungt å handtere ved suging.

Bunnsediementet ble pumpet fra bunn av tanken til avvanningsanlegg, etablert ved siden av råvannstanken.  Derfra ble det tatt hånd om av raffineriet.  NUVA har etablerte rutiner for dykking i drikkevannsanlegg, der det stilles store krav på rutiner for renslighet og hygiene.  Alt utstyr og personell som kommer i kontakt med eller risikerer å komme i kontakt med vannet er utførlig desinfisert.

Arbeidene er avsluttet.

Comments are closed.