Prosjektomtaler

Milømuddring mot overgjødsling.

Næringsemnet fosfor har gjennom mange år vært et problem når det kommer ut i sjøer og vassdrag. Selv om det har vært gjort store og effektive tiltak innen kloakk- og overvannshandtering og avrenning fra jordbruk og industri, ligger tidligere tiders «synder» der i form av et stor fosforlager i bunnsedimentene i vassdragene.  Denne fosforen frigjøres av vannlevende organismer, strømmer og andre hendelser slik at det blir en internbelastning med fosforgjødsling i vassdragene.  Nå er NUVA deltaker i prosjekter for å fjerne denne overgjødslingen.

Rundt Östersjøen er det også et stort problem at denne fosforen følger vassdragene ut til Östersjøen og fører til overgjødsling og store oksygenfattige og døde bunnområder.I Östersjølandene er det derfor et stort fokus på å stoppe denne tilførselen av fosfor.  Nuva har blitt engasjert i prosjekt knyttet til 3 ulike sjøer i Sør-Sverige, der vi skal fjerne de fosforike øverste 5 cm av bunnsedimentene og ta disse opp til avvanning.  Mudderet fjernes med et spesialutviklet sugsystem, som er dykkerassistert. I neste ledd skal dette bli Gjødsel for landbruk eller hager.  Se denne videoen som Lantbrukets Affärstidning gjorde fra prosjektet:

 

 

Comments are closed.