Prosjektomtaler

Tester NUVA-boblegardin

Ved sprenging i sjø og vann, sprer trykkbølgene fra sprengingen seg langt.   Trykkbølgene kan skade livet i sjøen, og for eksempel også utgjøre fare for fiskeoppdrettsanlegg i nærheten.  Det er derfor et fokus på å ha sikre metoder for å begrense  trykkbølgene.  Et av de mest aktuelle er boblegardiner.  I forbindelse med et utdypingsprosjekt i […]

Miljømuddring mot overgjødsling.

Næringsemnet fosfor har gjennom mange år vært et problem når det kommer ut i sjøer og vassdrag. Selv om det har vært gjort store og effektive tiltak innen kloakk- og overvannshandtering og avrenning fra jordbruk og industri, ligger tidligere tiders «synder» der i form av et stor fosforlager i bunnsedimentene i vassdragene.  Denne fosforen frigjøres […]

Overføring sikrer vassdragsmiljø i Zinkgruvan

I forbindelse med etablering av nye deponier for anrikingssand fra Europas største sinkgruve Lundin Minings gruve i Sverige,  ble tilrenningen til et mindre vassdrag hindret. I prosjektet skulle det etableres en automatisert klimaregulert overpumping for å sikre naturlig vannføring i vassdraget.

Vann overføres Bjørnebekken

I prosjektet ble en pumpestasjon med to Sulzer pumper etablert som pumpet […]

Boblegardin vernet torsken i Oslo

Når Wasa Dredging i oppdrag for Kystverket skulle sprenge og mudre en rekke grunner i indre Oslofjord, bød det på miljømessige utfordringer spesielt innerst i fjorden.   NUVA fikk da oppdraget med å bygge og installer siltgardiner for å hindre spredning av forurensede partikler, og å bygge en installasjon som kunne hindre trykkbølgene fra sprenging ved […]

Miljøsanering i elveløp

Pumpeoppsett for overpumping av elveløp.

NUVA har nylig avsluttet sitt tredje større miljøsaneringsprosjekt på 4 år.   Denne gangen i Gusum i Sverige.  I det gamle industriområdet i Gursum har messing- og kobberprodukter blitt produsert siden 1800-tallet.  Elvebankene ved industriområdet og elveløpet er som følge av dette forurenset med kobber, sink, olje, arsenikk, kadmium, bly og […]

Ny vannforsyning Hammerfest

Inntaksledning klar til senking

Hammerfest Vannverk legger i løpet av årene 2014-2016 ny inntaksledning til vannverket.  Inntaket flyttes fra «Inntaksdammen» like ovenfor byen og opp til Vestfjelldammen inne i Fjellet.  Prosjektet er utfordrende med store høydeforskjeller i kupert fjellterreng, og passasje av innsjøer med sjøledninger og fjell med lang grovhullsboring.   I terrenget er preisolerte ledninger […]

Sedimentsuging i råvannstank

NYNAS er et oljeraffineri med gamle aner.  Raffineriet i Nynäshamn ved Østersjøen ble bygd i 1928 av skipsrederen Axel Johnson.   I starten var raffinerte de råolje til drivstoff og drev en egen bensinstasjonkjede i Sverige.  De senere år har raffineriet fokusert på et antall ojebaserte  spesialprodukter og bitumen og helt forlatt markedet for drivstoff.  NUVAs […]

Drenering av fjellanlegg Vänern

Legging av betongmadrasser.

NUVA avslutter i disse dager et prosjekt med drenering av et 120.000 m3 fjellanlegg ved Vänern. De avsluttende arbeidene som foregår i de korte og kalde vinterdagene på Vänern er legging av betongmadrasser som beskyttelse over ledningen som fører drensvannet ut til utslipp i diffusor i Vänern. I […]

MIRA overføringsledninger

NUVA er i gang med rørsveising på MIRA-prosjekt

NUVA har fått oppdragene med sveising av rørledningene på flere av delstrekkene på MIRAs 550 millionersprosjekt med 33 km nye overføringsledninger og renseanlegg.   Foreløpig har NUVA fått bestilling på sveising av 13,5 km av ledningene, hovedsakelig i dimensjon Ø450.  2 sveisere med 2 sveisecontainere og 2-4 […]

Nytt sjøledningsanlegg i Jarenvannet

Gran Kommune har gjennomført et stort VA-anlegg mellom Brandbu og Gran/Jaren.  Formålet har vært å etablere pumpeledning for pumping av spillvann fra Jaren til Brandbu renseanlegg og samtidig anlegge ny vannforsyning til Brandbu som samtidig sikrer reserve/krisevannforsyning for Jaren/Gran.   Åsmund Pettersen & Sønn fra Jevnaker har vært Hovedentreprenør for prosjektet, mens NUVA har stått for […]