Prosjektomtaler

Tester NUVA-boblegardin

Ved sprenging i sjø og vann, sprer trykkbølgene fra sprengingen seg langt.   Trykkbølgene kan skade livet i sjøen, og for eksempel også utgjøre fare for fiskeoppdrettsanlegg i nærheten.  Det er derfor et fokus på å ha sikre metoder for å begrense  trykkbølgene.  Et av de mest aktuelle er boblegardiner.  I forbindelse med et utdypingsprosjekt i Ålesund ønsket Kystverket å teste ut effekten av boblegardiner, og NUVAs boblegardin ble valgt til forsøket.

Nuvas boblegardin ved innseilingen til Steinvågsundet i Ålesund

Nuvas boblegardin ved innseilingen til Steinvågsundet i Ålesund.

Kystverket_Aspevågen_DronefotoÅlesund_10Utdypingen og sprengingene ble utført av Wasa Dredging, mens Kystverket organiserte forsøkene med boblegardinen. Det franske spesialfirmaet Quiet Oceans sto for målingene av trykkbølger/undervannsstøy.   Det ble forsøkt med både rette avsperringer foran sensorene, og total innhegning av sensorene med boblegardinen.  Prosjektet pågikk i en uke – Nuva vil bruke erfaringene herfra i kvalitetssikring og produktutviking for sine boblegardiner.

Nuvas boblegardin er spesielt utviklet for å kunne legges ut, flyttes og tas opp uten bruk av tyngre utrustning på sjøen.  Den produseres i elementer som monteres sammen på plass og demonteres like enkelt.  Kraftige kompressorer som leverer 100 % oljefri luft sikrer at det blir tilstrekkelig luft i vannsøylen for demping av trykkbølger uten at det blir tilført oljedamp i vannet.

Dronebilder: ©Kystverket  Utført av Dronefoto Ålesund/Håkon Longva Haram, på facebooksida til Dronefoto Ålesund kan dronevideo fra prosjektet sees.

 

Miljømuddring mot overgjødsling.

Næringsemnet fosfor har gjennom mange år vært et problem når det kommer ut i sjøer og vassdrag. Selv om det har vært gjort store og effektive tiltak innen kloakk- og overvannshandtering og avrenning fra jordbruk og industri, ligger tidligere tiders «synder» der i form av et stor fosforlager i bunnsedimentene i vassdragene.  Denne fosforen frigjøres av vannlevende organismer, strømmer og andre hendelser slik at det blir en internbelastning med fosforgjødsling i vassdragene.  Nå er NUVA deltaker i prosjekter for å fjerne denne overgjødslingen.

Rundt Östersjøen er det også et stort problem at denne fosforen følger vassdragene ut til Östersjøen og fører til overgjødsling og store oksygenfattige og døde bunnområder.I Östersjølandene er det derfor et stort fokus på å stoppe denne tilførselen av fosfor.  Nuva har blitt engasjert i prosjekt knyttet til 3 ulike sjøer i Sør-Sverige, der vi skal fjerne de fosforike øverste 5 cm av bunnsedimentene og ta disse opp til avvanning.  Mudderet fjernes med et spesialutviklet sugsystem, som er dykkerassistert. I neste ledd skal dette bli Gjødsel for landbruk eller hager.  Se denne videoen som Lantbrukets Affärstidning gjorde fra prosjektet:

 

 

Synkerørprosjekt i Lindås

Sveising av SESU synkerør

Sveising av SESU synkerør

I forbindelse med sikring av vannforsyningen av en del av kommunen som hadde utfordringer med vannkvalitet og forsyningssikkerhet, ville Lindås kommune legge en overføringsledninger gjennom 4 innsjøer. Total lengde ca 8000 m. I entreprisen inngikk 310 m grovhullsboring til sjø, og kryssing av 2 stk landeide hvorav et utilgjengelig for maskiner.  Terrenget både på land og i sjøen var utfordrende.

Ledninger I sjø og andre undervannsarbeider.

Forarbeider med 3D sonarundersøkelse og trasekartlegging. Ledningene var av dimensjon Ø225 PE og Ø180 PE, her ble alle lagt som ferdigvektede SESU-rør fra Hallingplast.  Kobling i sjø, sikringstiltak ved kryssing av bratte fjellpartier i sjø, spyling av landtak.

Landarbeider.

Landarbeidene skjedde i utfordrende terreng med bratte fjellrygger med løse og steinrike vannførende lag mellom.   Landarbeidene omfattet følgende:

 • Grovhullsboring til sjø Ø300, 310 m
 • Rørpressing under vei.
 • Graving av grøfter ca 250 m, etablering av 2 stk VK.
 • Omfattende massutskiftinger
 • Etablering av tilkomstvei, reeatblering og utbedring av vei i terreng
 • Manuell opparbeiding av grøft i utilgjengelig eide med kanal.

 

Overføring sikrer vassdragsmiljø i Zinkgruvan

I forbindelse med etablering av nye deponier for anrikingssand fra Europas største sinkgruve Lundin Minings gruve i Sverige,  ble tilrenningen til et mindre vassdrag hindret. I prosjektet skulle det etableres en automatisert klimaregulert overpumping for å sikre naturlig vannføring i vassdraget.

Vann overføres Bjørnebekken

Vann overføres Bjørnebekken

I prosjektet ble en pumpestasjon med to Sulzer pumper etablert som pumpet vannet fra inntaksledning i en sjø videre gjennom 2 sjøer, i 3oo m kombinerte grøfter i skogsterreng og veg, en kulvert, et lengre strekk preisolert ledning på voll til en utløpskum i vassdraget. Det ble også lagt høyspent og signalkabler.

Ledningene var av dimensjon Ø225 PE100 sdr11 og Ø315 sdr 17 for overføringsledningene, sjøledningene belastet til 30 % respektive 100%, – total lengde 1335 m. Prosjektet hadde 5 landtak.   Alle av disse ble utført ved graving og ordinær nedspyling av en samlet lengde på ca 300 meter.

Av landarbeider var det kombinerte grøfter for ledninger og kabler, total lengde 300 m.   3 kummer, pluss riving og reetablering av 2 eksisterende betongkummer. Ventil i mark. Preisolert 225/315 500 m.   Automatisk pumpestasjon med klimastyrt vannstrøm, komplett med grunnlegging og igangkjøring.  Prosjektet mange elementer gjorde dette til en interessant jobb for NUVAs folk, som trykket bra på i gjennomføringen og leverte et anlegg alle var fornøyd med innenfor tidsfristene.

 

Vann og avløp i Dalarna

NUVA la i vinter og vår et omfattende ledningsnett i sjøen Barken i Smedjebackens Kommun i Dalarna.  Ca 8 km ledninger i dimensjoner fra 32 til 110 mm ble lagt ut på isen i løpet av vinteren og 5-6000 betongvekter ble lagt på for å sikre at ledningene aldri kunne flyte opp.   Tilsammen 17 landtak  sikret at en rekke fritidshus og boliger fikk nytt vann og avløp i området rundt sjøen. 

De fleste landtak ble utført med styrt boring, men i noen tilfeller var det nødvendig med graving av landtakene.  NUVA anla ventiler for vann og avløp inn på land i alle landtak/eiendommer.   Alt arbeid med sjøledningene og de styrte boringene ble utført på islagt vann.  Dette ga velkommen aktivitet i en årstid som vanligvis er vanskelig for undervannsentreprenører.  Styrt boring av landtak til utslag under isen fungerte også meget bra, og isen ga en stabil plattform for dykking og kobling av ledninger for inntrekking.

I løpet av våren ble alle gravearbeider på land utført, og anlegget er nå trykkprøvd og ferdigstilt, og tatt i drift av de mange fritidshus og boliger som har fått nytt vann og avløp.

Litt av de 8 km ledninger Arbeidet foregikk på isen Graving av landtak En hytteeier får vann og avløp Ventiler inn på alle eiendommer Vinterarbeid Trykkprøving Styrt boring under strandsone Styrt boring til isen Dykkearbeid i godvær
Litt av de 8 km ledninger

 

 

 

Boblegardin vernet torsken i Oslo

Når Wasa Dredging i oppdrag for Kystverket skulle sprenge og mudre en rekke grunner i indre Oslofjord, bød det på miljømessige utfordringer spesielt innerst i fjorden.   NUVA fikk da oppdraget med å bygge og installer siltgardiner for å hindre spredning av forurensede partikler, og å bygge en installasjon som kunne hindre trykkbølgene fra sprenging ved Sjursøya å forstyrre og skade Oslofjordtorsken på sitt gytefelt like ved sprengingsområdet.

En vegg av luft hindrer trykkbølger i vannet.

En vegg av luft hindrer trykkbølger i vannet.

Siltgardiner er en svært vanlig type installasjon ved mudring i eller nær vann, og NUVA har installert kilometervis med slike av alle typer i Norge og Sverige.   Disse kan imidlertid ikke hindre spredning av trykkbølger.  Til dette bygde vi i en boblegardin, som er en installasjon med en rekke små luftdyser som senkes ned på bunnen.  I dette tilfellet krevdes en spesialkompressor som leverte 42000 liter garantert oljefri luft i minuttet.  På denne måten ble det en «vegg» av små lufbobler som strakk seg fra Sjursøya til Bleikøya og skjermet torskens gyteområde fra sprengingsområde.

Boblene  vannet virker ved at de i motsetning til vann lett komprimeres ved trykkendringer.  Når trykkbølger fra sprenging eller spunt-/peleslaging treffer boblegardinen komprimeres boblene et kort øyeblikk og tar på denne måte opp energi fra trykkbølgen – som dermed svekkes.

Ved sprengingene i Oslo var det fastsatt grenseverdier for trykkbølgene fra sprengingen, og ved alle sprenginger ble resultatene målt og registert.   Målingene viste at NUVA´s boblegardin sikret at trykkbølgene holdt seg innenfor grensene. Les mer om Boblegardin vernet torsken i Oslo

Miljøsanering i elveløp

Pumpeoppsett for overpumping av elveløp.

Pumpeoppsett for overpumping av elveløp.

NUVA har nylig avsluttet sitt tredje større miljøsaneringsprosjekt på 4 år.   Denne gangen i Gusum i Sverige.  I det gamle industriområdet i Gursum har messing- og kobberprodukter blitt produsert siden 1800-tallet.  Elvebankene ved industriområdet og elveløpet er som følge av dette forurenset med kobber, sink, olje, arsenikk, kadmium, bly og klorerte hydrokarboner.  Svenske Naturvårdsverket har bevilget 65 mill for sanering av området.  Saneringen vil drastiks minke forurensingsbelastningen for sjøer og vassdrag nedstrøms området.  Hovedentreprenør for prosjektet er Geoserve AB. NUVA har stått alle undervannsarbeider og en hel del spesialoppgaver på prosjektet.

Gusumelven under sanering

Gusumelven under sanering

Sanering ble utført tørt.  For å oppnå dette ble elven delt med en trespunt, slik at den ene siden kunne saneres mens elven ble ført på den andre,  Denne metoden kunne ikke brukes de siste 100 ter på grunn av en gammel demning.  NUVA tok sammen med Geoserve og byggherren da fram en løsning for saneringen nedstrøms demningen.  Det ble kappet åpning i den gamle demningen med diamantwiresag, der det ble montert en luke med gjennomføring for seks Ø315 PE-ledninger.  NUVA monterte så 6 kraftige pumper.  Dermed kunne hele elven pumpes forbi saneringsområdet gjennom de 6 PE-ledningene.

Etter tørrlegging av demningen, kom det fram at denne hadde betydelige skader i betongkonstruksjonen.  NUVA etablerte da en mobil betongstasjon fra Finja, basert på tørr ferdigbetong.  Dette gjorde at det mange reparasjonene kunne utføres etterhvert som de ble aktuelle uten å være avhengig av tilkjørt ferdigbetong fra pumpebiler.

Klikk på  continue reading  under for å se en video tatt opp underveis i arbeidene, og flere bilder:

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om Miljøsanering i elveløp

Sjøledninger og no-dig på Årnes

Nes kommune fornyer ledningsanlegg og overføringsanlegg for spillvann til renseanlegg på Fjellfoten sør for Årnes.   Hensikten er avlastning av eksisterende anlegg og kapasitetsøkning.   Gravedelen av prosjektet er redusert til et minimum ved å benytte styrte boringer og andre no-dig metoder, og sjøledninger til overføring og overløp.  NUVA står for sjøledninger og undervannsarbeider på oppdrag fra hovedentreprenøren Steg Entreprenør.

Totalt skal det legges ca 2,6 km med sjøledning Ø355, 1,3 km vannledning Ø225 og det er 5 landtak som alle utføres med styrte boringer, her er det ca 8-900 meter ledninger som trekkes inn fra elvebunnen og inntil kummer på land. Ved å gjøre landtakene med styrte boringer under vei og strandsone unngår en svært mye forstyrrende gravearbeider.  Arbeidene har for NUVAs del startet nå i perioden før jul med sveising og inntrekking fra Glomma av ledninger med kappe.   Alle landtakene skal være klar før jul.

Artikkel fra lokalavisa Raumnes

Artikkel fra lokalavisa Raumnes

Ny vannforsyning Hammerfest

Inntaksledning Vestfjelldammen

Inntaksledning klar til senking

Hammerfest Vannverk legger i løpet av årene 2014-2016 ny inntaksledning til vannverket.  Inntaket flyttes fra «Inntaksdammen» like ovenfor byen og opp til Vestfjelldammen inne i Fjellet.  Prosjektet er utfordrende med store høydeforskjeller i kupert fjellterreng, og passasje av innsjøer med sjøledninger og fjell med lang grovhullsboring.   I terrenget er preisolerte ledninger valgt for alle grøfter i fjellet for å unngå å måtte grave/sprenge til frostfri dybde.  NUVA har utført alle undervannsarbeider, sjøledninger og sveising av preisolerte PE-ledninger.

Hovedentreprenør på prosjektet er Viggo Eriksen AS. NUVA har utført sine arbeider som underentreprenør.  De har omfattet følgende arbeider:

 • Siltgardin
 • Komplett leveranse av sjøledninger  Ø450 i 3 innsjøer.
 • Inntaksarrangement for inntaksledning.
 • Sveising av alle preisolerte landledninger Ø450/630.
 • Dykkearbeider i forbindelse med grovhullsboring til utslag under vann.
 • Desinfeksjon og trykkprøving av alle ledninger.

Arbeidene startet høsten 2014 med dykkearbeidene i forbindelse med boringen, og fortsatt sommeren/høsten 2015 med sveising av landledninger og sjøledninger og legging av sjøledningene. På grunn av det høye falltrykket vil det bli lagt ledninger i duktilt stål i nedre del av traseen, men pr. i dag er alle PE-ledninger ferdige og arbeidene oppe i fjellet er avsluttet.   Tilsammen er 2,5 km ledninger på plass i sjøene og gjennom fjellterrenget.  Noe avsluttende arbeider gjenstår som planlagt til 2016.

For mange «søringer» fra Sverige, Norge og Danmark som gjennom sin jobb i NUVA har kommet til Hammerfest vil dette minnes som et interessant prosjekt med veldig bra samarbeidspartner og oppdragsgiver.  De har fått oppleve både mørketid og midnattsol og livet i verdens nordligste by fra sin beste side.  Vi kommer gjerne tilbake!

Sedimentsuging i råvannstank

Anleggsdykkeren entrer den 18 m dype vanntanken.NYNAS er et oljeraffineri med gamle aner.  Raffineriet i Nynäshamn ved Østersjøen ble bygd i 1928 av skipsrederen Axel Johnson.   I starten var raffinerte de råolje til drivstoff og drev en egen bensinstasjonkjede i Sverige.  De senere år har raffineriet fokusert på et antall ojebaserte  spesialprodukter og bitumen og helt forlatt markedet for drivstoff.  NUVAs jobb hos NYNAS i Nynäshamn har vært å utføre sedimentsuging av raffineriets råvannstank.

Råvannstanken står i døgnkontinuerlig beredskap under produksjon og tømmingen var derfor nødvendig å utføre med dykkere under pågående drift.  Tanken er 18 meter djup med en diameter på 19 meter.  Sedimentene i tanken besto av mangan, jernoksyder og kalk som har blitt felt ut fra råvannet og bunnfelt.   Sedimentene i seg selv er helt uskadelige, men en var nødt til å fjerne disse for å kunne gjennomføre en tykkelsesmåling av godset i tanken.  Sedimentet har en egenvekt på 7,5 kg/l og derfor tungt å handtere ved suging.

Bunnsediementet ble pumpet fra bunn av tanken til avvanningsanlegg, etablert ved siden av råvannstanken.  Derfra ble det tatt hånd om av raffineriet.  NUVA har etablerte rutiner for dykking i drikkevannsanlegg, der det stilles store krav på rutiner for renslighet og hygiene.  Alt utstyr og personell som kommer i kontakt med eller risikerer å komme i kontakt med vannet er utførlig desinfisert.

Arbeidene er avsluttet.