Prosjektomtaler

Boblegardin vernet torsken i Oslo

Når Wasa Dredging i oppdrag for Kystverket skulle sprenge og mudre en rekke grunner i indre Oslofjord, bød det på miljømessige utfordringer spesielt innerst i fjorden.   NUVA fikk da oppdraget med å bygge og installer siltgardiner for å hindre spredning av forurensede partikler, og å bygge en installasjon som kunne hindre trykkbølgene fra sprenging ved Sjursøya å forstyrre og skade Oslofjordtorsken på sitt gytefelt like ved sprengingsområdet.

En vegg av luft hindrer trykkbølger i vannet.

En vegg av luft hindrer trykkbølger i vannet.

Siltgardiner er en svært vanlig type installasjon ved mudring i eller nær vann, og NUVA har installert kilometervis med slike av alle typer i Norge og Sverige.   Disse kan imidlertid ikke hindre spredning av trykkbølger.  Til dette bygde vi i en boblegardin, som er en installasjon med en rekke små luftdyser som senkes ned på bunnen.  I dette tilfellet krevdes en spesialkompressor som leverte 42000 liter garantert oljefri luft i minuttet.  På denne måten ble det en «vegg» av små lufbobler som strakk seg fra Sjursøya til Bleikøya og skjermet torskens gyteområde fra sprengingsområde.

Boblene  vannet virker ved at de i motsetning til vann lett komprimeres ved trykkendringer.  Når trykkbølger fra sprenging eller spunt-/peleslaging treffer boblegardinen komprimeres boblene et kort øyeblikk og tar på denne måte opp energi fra trykkbølgen – som dermed svekkes.

Ved sprengingene i Oslo var det fastsatt grenseverdier for trykkbølgene fra sprengingen, og ved alle sprenginger ble resultatene målt og registert.   Målingene viste at NUVA´s boblegardin sikret at trykkbølgene holdt seg innenfor grensene. Les mer om Boblegardin vernet torsken i Oslo

Miljøsanering i elveløp

Pumpeoppsett for overpumping av elveløp.

Pumpeoppsett for overpumping av elveløp.

NUVA har nylig avsluttet sitt tredje større miljøsaneringsprosjekt på 4 år.   Denne gangen i Gusum i Sverige.  I det gamle industriområdet i Gursum har messing- og kobberprodukter blitt produsert siden 1800-tallet.  Elvebankene ved industriområdet og elveløpet er som følge av dette forurenset med kobber, sink, olje, arsenikk, kadmium, bly og klorerte hydrokarboner.  Svenske Naturvårdsverket har bevilget 65 mill for sanering av området.  Saneringen vil drastiks minke forurensingsbelastningen for sjøer og vassdrag nedstrøms området.  Hovedentreprenør for prosjektet er Geoserve AB. NUVA har stått alle undervannsarbeider og en hel del spesialoppgaver på prosjektet.

Gusumelven under sanering

Gusumelven under sanering

Sanering ble utført tørt.  For å oppnå dette ble elven delt med en trespunt, slik at den ene siden kunne saneres mens elven ble ført på den andre,  Denne metoden kunne ikke brukes de siste 100 ter på grunn av en gammel demning.  NUVA tok sammen med Geoserve og byggherren da fram en løsning for saneringen nedstrøms demningen.  Det ble kappet åpning i den gamle demningen med diamantwiresag, der det ble montert en luke med gjennomføring for seks Ø315 PE-ledninger.  NUVA monterte så 6 kraftige pumper.  Dermed kunne hele elven pumpes forbi saneringsområdet gjennom de 6 PE-ledningene.

Etter tørrlegging av demningen, kom det fram at denne hadde betydelige skader i betongkonstruksjonen.  NUVA etablerte da en mobil betongstasjon fra Finja, basert på tørr ferdigbetong.  Dette gjorde at det mange reparasjonene kunne utføres etterhvert som de ble aktuelle uten å være avhengig av tilkjørt ferdigbetong fra pumpebiler.

Klikk på  continue reading  under for å se en video tatt opp underveis i arbeidene, og flere bilder:

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om Miljøsanering i elveløp

Sjøledninger og no-dig på Årnes

Nes kommune fornyer ledningsanlegg og overføringsanlegg for spillvann til renseanlegg på Fjellfoten sør for Årnes.   Hensikten er avlastning av eksisterende anlegg og kapasitetsøkning.   Gravedelen av prosjektet er redusert til et minimum ved å benytte styrte boringer og andre no-dig metoder, og sjøledninger til overføring og overløp.  NUVA står for sjøledninger og undervannsarbeider på oppdrag fra hovedentreprenøren Steg Entreprenør.

Totalt skal det legges ca 2,6 km med sjøledning Ø355, 1,3 km vannledning Ø225 og det er 5 landtak som alle utføres med styrte boringer, her er det ca 8-900 meter ledninger som trekkes inn fra elvebunnen og inntil kummer på land. Ved å gjøre landtakene med styrte boringer under vei og strandsone unngår en svært mye forstyrrende gravearbeider.  Arbeidene har for NUVAs del startet nå i perioden før jul med sveising og inntrekking fra Glomma av ledninger med kappe.   Alle landtakene skal være klar før jul.

Artikkel fra lokalavisa Raumnes

Artikkel fra lokalavisa Raumnes

Ny vannforsyning Hammerfest

Inntaksledning Vestfjelldammen

Inntaksledning klar til senking

Hammerfest Vannverk legger i løpet av årene 2014-2016 ny inntaksledning til vannverket.  Inntaket flyttes fra «Inntaksdammen» like ovenfor byen og opp til Vestfjelldammen inne i Fjellet.  Prosjektet er utfordrende med store høydeforskjeller i kupert fjellterreng, og passasje av innsjøer med sjøledninger og fjell med lang grovhullsboring.   I terrenget er preisolerte ledninger valgt for alle grøfter i fjellet for å unngå å måtte grave/sprenge til frostfri dybde.  NUVA har utført alle undervannsarbeider, sjøledninger og sveising av preisolerte PE-ledninger.

Hovedentreprenør på prosjektet er Viggo Eriksen AS. NUVA har utført sine arbeider som underentreprenør.  De har omfattet følgende arbeider:

  • Siltgardin
  • Komplett leveranse av sjøledninger  Ø450 i 3 innsjøer.
  • Inntaksarrangement for inntaksledning.
  • Sveising av alle preisolerte landledninger Ø450/630.
  • Dykkearbeider i forbindelse med grovhullsboring til utslag under vann.
  • Desinfeksjon og trykkprøving av alle ledninger.

Arbeidene startet høsten 2014 med dykkearbeidene i forbindelse med boringen, og fortsatt sommeren/høsten 2015 med sveising av landledninger og sjøledninger og legging av sjøledningene. På grunn av det høye falltrykket vil det bli lagt ledninger i duktilt stål i nedre del av traseen, men pr. i dag er alle PE-ledninger ferdige og arbeidene oppe i fjellet er avsluttet.   Tilsammen er 2,5 km ledninger på plass i sjøene og gjennom fjellterrenget.  Noe avsluttende arbeider gjenstår som planlagt til 2016.

For mange «søringer» fra Sverige, Norge og Danmark som gjennom sin jobb i NUVA har kommet til Hammerfest vil dette minnes som et interessant prosjekt med veldig bra samarbeidspartner og oppdragsgiver.  De har fått oppleve både mørketid og midnattsol og livet i verdens nordligste by fra sin beste side.  Vi kommer gjerne tilbake!

Sedimentsuging i råvannstank

Anleggsdykkeren entrer den 18 m dype vanntanken.NYNAS er et oljeraffineri med gamle aner.  Raffineriet i Nynäshamn ved Østersjøen ble bygd i 1928 av skipsrederen Axel Johnson.   I starten var raffinerte de råolje til drivstoff og drev en egen bensinstasjonkjede i Sverige.  De senere år har raffineriet fokusert på et antall ojebaserte  spesialprodukter og bitumen og helt forlatt markedet for drivstoff.  NUVAs jobb hos NYNAS i Nynäshamn har vært å utføre sedimentsuging av raffineriets råvannstank.

Råvannstanken står i døgnkontinuerlig beredskap under produksjon og tømmingen var derfor nødvendig å utføre med dykkere under pågående drift.  Tanken er 18 meter djup med en diameter på 19 meter.  Sedimentene i tanken besto av mangan, jernoksyder og kalk som har blitt felt ut fra råvannet og bunnfelt.   Sedimentene i seg selv er helt uskadelige, men en var nødt til å fjerne disse for å kunne gjennomføre en tykkelsesmåling av godset i tanken.  Sedimentet har en egenvekt på 7,5 kg/l og derfor tungt å handtere ved suging.

Bunnsediementet ble pumpet fra bunn av tanken til avvanningsanlegg, etablert ved siden av råvannstanken.  Derfra ble det tatt hånd om av raffineriet.  NUVA har etablerte rutiner for dykking i drikkevannsanlegg, der det stilles store krav på rutiner for renslighet og hygiene.  Alt utstyr og personell som kommer i kontakt med eller risikerer å komme i kontakt med vannet er utførlig desinfisert.

Arbeidene er avsluttet.

100 km PE ledninger.

NUVA har lagt 100 km PE-ledninger

Da NUVA startet opp sent i 2011, var et av våre mål å bli en betydelig aktør innen undervannledninger i PE.  Da vi denne uken rundet 100 km PE-ledninger, hvorav en stor andel er lagt som undervannsledninger – kjenner vi at vi er på god vei mot målet.

Vi har i dag kapasitet til å kjøre 4-5 samtidige ledningsprosjekt, og mye tyder på at de neste 100 km ikke vil ta tre år som de forrige – bare siste år ble det produsert 45 km PE-ledninger, tildels i store dimensjoner.   Milepælen ble rundet av vårt team i Finnmark, der de pusher på for å fullføre et prosjekt med 3 km lang ny vannforsyning til Hammerfest by.  Ledningen består av sjøledninger i 3 fjellvann og preisolert Ø630 overføringsledning i grunne grøfter gjennom et utfordrende fjellterreng.   På bildet ser vi vår danske medarbeider Martin Knudsen feire de 100 km!

Det er lagt sjøledninger i dimensjoner fra Ø90 til Ø1200, og NUVAs medarbeidere har vokst med firmaet og bygd opp en erfaring med denne type arbeider som vi håper vi og våre oppdragsgivere vil ha glede av i framtiden!

Kulvertdykking i Ørebro

Dykker går ned i kulverten.

NUVA har fra Midgardsormen-prosjektet i Oslo erfaring med sammensatte montasjearbeider i delvis vannfylte kulverter.  Vi ble nå engasjert av hovedentreprenør Skanska i et lignende prosjekt på Grev Rosengatan i Ørebro i Sverige.  Det er et omfattende VA-prosjekt i Ørebro Sentrum som inneholder det meste.  NUVA har utført samtlige «confined space» og dykkearbeider i kulvertsystemet.

De nye avløpsledningen skulle tilknyttes de gamle systemene i gaten uten for Universitetssjukehuset i Ørebro.  Tilknytningen måtte skje tørt, og NUVA ble derfor engasjert for å demme opp kulvertsystemet opp- og nedstrøms for tilknytningspunktene.  Tilsammen 4 avstenginger skulle monteres i kulverter med dimensjon Ø1200  og Ø1800.

Avsperringene har blitt konstruert av spesialbygde stålrammer og en ekstra kraftig trespunt.  Stålrammene har blitt forankret i de gamle betongkulvertene med ekspansjonbolter, og så har trespunten blitt montert i rammen og har utgjort selve avstengingen.  Det ble lagt vekt på å konstruere en avsperring som kunne demonteres raskt om kraftig nedbør skulle ramme området.    Atkomsten til kulverten var trange mannlokk og både materiell og  mannskap måtte sluses ned gjennom disse.   Det ble derfor nødvendig å  prefabrikere installasjonene i små element som ble montert av dykkerne nede i kulverten.

NUVA har levert samtlige innebygde detaljer og har stått for alle sveise-, smed, tre, betong- og dykkeareider til avsperringene.  Tilknytningene er nå vellykket utført og og NUVAs engasjement i prosjektet er avsluttet, vi ønsker Skanska lykke til med de videre arbeider i Ørebro.

Inspeksjon av stålspunt

Kaier med stålspunt mot grunn er et vanlig innslag i havner i hele Skandinavia.  Spunt som står eksponert for brakkvann eller saltvann korroderes og svekkes ved tæring med tiden.  Andre faktorer som galvanisk strøm påvirker levetiden, og det er derfor en god ide for havneansvarlige å inspisere spunten med jevne mellomrom.  Det vil sikre kunnskap om tilstanden, og gjennom dokumentasjonen som framskaffes har en grunnlag for å vurdere forebyggende og utbedrende tiltak som kan stoppe eller forsinke et skadeforløp før skadene er uopprettelige.

Ved inspeksjonen opprettes målepunkt med prosjekterte avstand i høyde og bredde.  På hvert målepunkt blir spunten rengjort og planslipt før den tykkelsesmålet med en ultralydmåler for undervannsbruk.. Målepunktene koordinatbestemmes og dokumenteres i inspeksjonsrapoorten.  Hele inspeksjonen filmes og mellom målepunkten er det en visuell inspeksjon.   NUVA har sertifisert testutstyr og dykkere som er sertifisert for undervannsinspeksjon.

Bildet viser plansliping av et målepunkt på en spuntvegg i Valdemarsvik, der NUVA nylig gjennomført en større inspeksjonsrunde.

Drenering av fjellanlegg Vänern

Legging av betongmadrasser.

NUVA avslutter i disse dager et prosjekt med drenering av et 120.000 m3 fjellanlegg ved Vänern. De avsluttende arbeidene som foregår i de korte og kalde vinterdagene på Vänern er legging av betongmadrasser som beskyttelse over ledningen som fører drensvannet ut til utslipp i diffusor i Vänern. I prosjektet er det både tekniske installasjoner, landledninger og sjøledning. Oppdragsgiver er SGU, Sveriges Geologiske Undersökning.

Det utrangerte drivstoffanlegget ligger i sin helthet lavere enn Vänerns overflate, og er derfor utsatt for vanninntrenging fra grunnvannet utenfor.  For å hindre et så høyt nivå på vannet i fjellanlegget at oljerester kan følge vannutveksling med grunnvannet utenfor, har SGU ønsket å drenere fjellanlegget med nivåregulert pumping til sjøen.  I prosjektet har NUVA installert pumpeinstallasjonen 40 m under fjelloverflaten ned i det dype fjellanlegget, og drensvannet pumpes så ved hjelp et automatisert opplegg med datastyrt nivå og mengdekontroll.   Vi har lagt ledninger ca 1,4 km gjennom terrenget og videre 400 m ut i Vänern i sjøledning.

I det aktuelle området er det åpent sørvestover i innlandshavet Vänern, og det var derfor nødvendig å beskytte ledningen i sjøen med betongmadrasser.  Vanskelig atkomst gjennom skogsterreng gjorde at ferdigbetong ikke var aktuelt, og madrassene produseres og fylles derfor med betong produsert på plass.   Betongen blandes på flåte, med båttransport av tørr pumpebetong ut til flåten.  Opplegget er rimelig og enkelt å etablere, og et godt alternativ for legging av betongmadrasser på mindre prosjekt og på lokaliteter der det er vanskelig tilgang for tyngre kjøretøy og utstyr.

Dykkere kontrollerer fylling og plassering av madrassene etterhvert som arbeidene går fram.  Totalt skal over 300 m av sjøledningen dekkes med betongmadrasser.  Også utslippet beskyttes mot naturkreftene ved at ledningen føres til en tung betongdiffusor montert på fundament i Vänern.   Prosjektet har vært sammensatt og krevende, og har bidratt til at NUVAs ansatte har nye kunnskaper og ferdigheter for framtidige oppdrag.  Se også reportasje i Entreprenadaktuellt.

MIRA overføringsledninger

NUVA er i gang med rørsveising på MIRA-prosjekt

NUVA har fått oppdragene med sveising av rørledningene på flere av delstrekkene på MIRAs 550 millionersprosjekt med 33 km nye overføringsledninger og renseanlegg.   Foreløpig har NUVA fått bestilling på sveising av 13,5 km av ledningene, hovedsakelig i dimensjon Ø450.  2 sveisere med 2 sveisecontainere og 2-4 sveisemaskiner  vil arbeide på prosjektet utover vinteren.

En av NUVA´s oppdragsgivere på prosjektene er John Galten AS, som har vunnet kontrakten på 2 av ledningsstrekkene, delstrekk A delstrekk B1.   John Galten As har også vært på hugget og sikret seg kontrakten på grunnarbeidene for det store renseanlegget på Sørum.

Vi har også oppdrag for Kjeldaas AS som har vunnet kontraktene på de styrte boringene under Glomma.  Her inngår også den rekordlange boringen av 1700 m Ø450 til PS Hammeren.  For denne boringen har NUVA også stilt med flåte og mannskap i forbindelse med grunnboringer i Glomma. Les mer om MIRA overføringsledninger